Selectează o Pagină

Regulament 2018

1. Dispoziții generale privind organizarea competiției

Prezenta competiție este organizată de către Asociația Centrul Cultural Clujean, cu sediul social în str. Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 58, camera 20, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 166/2010, cod de înregistrare fiscală 27626490 , având contul RO 11 BTRL 0130 1205 3311 69XX , reprezentată prin Ștefan Teișanu, având funcţia de Director Executiv.
Competiția se desfășoară exclusiv în acord cu dispozițiile prezentului Regulament și a legislației incidente.
Participarea la competiție este condiționată de acceptarea prealabilă a Regulamentului. Regulamentul se consideră acceptat prin bifarea rubricii „accept Regulamentul Culturepreneurs” la adresa de aplicare înainte de finalizarea Aplicației în vederea participării la competiție.

2. Definiții

Următorii termeni folosiți în prezentul document vor avea următorul înteles (cu excepția situației în care aceștia sunt folosiți în mod vădit în alt sens):
a) Competiție – competiția Culturepreneurs, organizată de Centrul Cultural Clujean, în acord cu dispozițiile prezentului Regulament;
b) „Organizator” – Asociația Centrul Cultural Clujean, cu sediul în Cluj – Napoca, bld. 21 decembrie 1989, nr. 58, camera 20, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, sub nr. 166/2010, cod de înregistrare fiscală nr. 27626490, având contul RO 11 BTRL 0130 1205 3311 69XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Ștefan Teișanu, având funcția de Director Executiv.
c) „Aplicant” – persoanele juridice care completează și transmite Organizatorului aplicația de participare la Compeție în cadrul Platformei;
d) „Participant” – persoanele juridice care transmit Organizatorului aplicația de participare la Compeție în cadrul Platformei și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.
e) Aplicație – Aplicația disponibilă la adresa: https://www.culturepreneurs.ro, care trebuie completată în vederea participării la Competiție
f) Business – produsul sau serviciul pe care Aplicantul îl dezvoltă și/sau comercializează prin intermediul entității juridice cu care participă în cadrul Competiției și care este detaliat în cadrul Aplicației;
g) „Platforma” – Platforma web disponibilă la adresa https://www.culturepreneurs.ro, operată de către Centrul Cultural Clujean în cadrul căreia se completează și transmit aplicațiile pentru participarea la Competiție;
h) Premii: premiile acordate în cadrul Competiției, astfel cum acestea vor fi menționate în prezentul Regulament.

3. Organizarea și desfășurarea programului

3.1. Calendarul desfășurării Competiției
Competiția se desfășoară în mai multe etape după cum urmează:
a) depunerea aplicațiilor pe platforma web disponibilă la adresa https://www.culturepreneurs.ro
b) anunțarea aplicanților cu privire la evenimentul de deschidere care va avea loc in 25 Octombrie 2018
c) patru workshop-uri desfășurate în cadrul programului
d) evenimentul de închidere și anunțarea caștigătorilor.

Competiția se va desfășura dupa următorul calendar:

 • 2 octombrie 2018, ora 12:00 PM – 20 octombrie 2018, ora 12:00 PM – perioada de completare și transmitere a aplicației
 • 25 octombrie 2018 – evenimentul de deschidere al Culturepreneurs 2018
 • 27 octombrie 2018 – va avea loc primul workshop din seria celor 4 workshop-uri desfășurate în cadrul programului
 • 9 noiembrie 2018 – va avea loc al doilea workshop din seria celor 4 workshop-uri desfășurate în cadrul programului
 • 16 noiembrie 2018 – va avea loc al treilea workshop din seria celor 4 workshop-uri desfășurate în cadrul programului
 • 23 noiembrie 2018 – va avea loc al patrulea workshop din seria celor 4 workshop-uri desfășurate în cadrul programului
 • 29 noiembrie 2018 – evenimentul de închidere și anunțarea câștigătorilor

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica în situații excepționale calendarul desfășurării Competiției, după următoarea procedură: a) modificarea prezentului Regulament; b) notificarea prin email a Aplicanților/Participanților cu cel putin 3 zile înainte ca modificarea calendarului să producă efecte; c) afișarea Regulamentului în forma sa modificată în cadrul Platformei cel tarziu la data la care aceasta modificare începe să producă efecte.

3.2. Completarea și transmiterea Aplicației

Completarea și transmiterea Aplicației se realizează în mod exclusiv online, în cadrul Platformei, la urmatoarea adresă: https://www.culturepreneurs.ro
Pentru a putea completa și transmite o Aplicație, Aplicanții prin reprezentantul legal vor efectua următoarele activități:
a) completarea integrală a Aplicației disponibile în cadrul Platformei, la adresa https://www.culturepreneurs.ro
b) Acceptarea Termenilor și Condițiilor Platformei, a Politicii de Confidențialitate precum și a Regulamentului Culturepreneurs prin bifare în cadrul Platformei;
c) validarea aplicației prin e-mailul de validare pe care îl vor primi în urma transmiterii Aplicației.

3.3. Criterii de eligibilitate

Pot participa la Competiție în mod exclusiv Persoanele Fizice sau Juridice de drept român care:
a) completează în totalitate și în mod corect Aplicația disponibilă în cadrul Platformei la adresa: completarea integrală a Aplicației disponibile în cadrul Platformei, la adresa https://www.culturepreneurs.ro și o transmit Organizatorilor până cel târziu 19 octombrie ora 12:00 PM ora României

Aplicanții vor fi considerați Participanți la Competiție numai dacă în urma verificărilor efectuate, organizatorul apreciază că aceștia îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Aplicanții se obligă să pună la dispoziția Organizatorului în termen de 7 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a acestuia, orice documente necesare care dovedesc îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

3.4. Criterii de evaluare

Aplicațiile care vor fi considerate eligibile vor fi analizate de către un juriu ales de către Organizator, cu respectarea următoarelor criterii principale:

 1. Oportunitatea de inovatie a proiectului
 2. Potențialul de creștere si de impact ulterior
 3. Strategia de dezvoltare a proiectului dupa incheierea programului
 4. Fezabilitatea proiectului și modelul de sustenabilitate pe termen lung;
 5. Aptitudinile, experiența și angajamentul echipei care lucreaza la proiect
 6. Capacitatea organizatorilor de a contribui la dezvoltarea proiectului pe timpul programului
 7. Alte aspecte care pot fi luate in considerare de catre organizatori ce vor influenta dezvoltarea proiectului

3.5. Desfășurarea programului. Procesul de participare in program

În urma transmiterii Aplicațiilor, organizatorul va anunța public în cadrul Platformei și evenimentului pe pagina oficială de facebook a Culturepreneurs, la data de 23 octombrie 2018 detaliile organizatorice pentru evenimentul de deschidere. Organizatorul nu are obligația de a anunța în scris sau telefonic fiecare Aplicant cu privire la următorii pași.
De asemenea, la data de 23 octombrie 2018, organizatorul va anunța persoanele, care au înscris o idee, o data cu înscrierea in concurs, care vor fi cele care vor prezenta ideea in timpul evenimentului de deschidere.
Participanții selectați se obligă să confirme Organizatorului în scris, prin email în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data anunțării în cadrul Platformei, intenția ferma a acestora de a participa la evenimentul final din 25 Octombrie 2018.

3.6. Desfășurarea Programului. Organizarea workshop-urilor

Workshop-urile din cadrul programului Culturepreneurs se vor desfășura între 27 Octombrie 2018 până în 17 Noiembrie 2018 la Cluj Napoca, fiind necesară prezența fizică la eveniment, pe toată durata evenimentului. Participanți vor fi împărțiți, în timpul evenimentului de deschidere, în grupe pe baza preferinței și disponibilități locurilor din echipa pentru care optează, iar numarul participanților din fiecare echipă poate să difere în funcție de numărul total al participanților în program.
Fiecare workshop va avea o durată de 4 ore, pe durata căruia fiecare echipă va dezvolta ideea sa pe 4 etape după cum urmează: Validarea ideii, definirea produsului, modele de afaceri și de marketing, prezentarea afacerii.
Organizatorul nu are obligația de a asigura cazare, masa, diurna, transport și nici să ramburseze aceste cheltuieli Participanților pe perioada workshop-urilor

3.7. Desfășurarea Programului. Evenimentul final Culturepreneurs 2018

Evenimentul final va avea loc in data 24 Noiembrie 2018, in Cluj Napoca, iar în cadrul evenimentului final Participanții vor ține în fața unui juriu selectat de Organizator pitch-uri cu privire la Business-ul (produsul/serviciul) cu care s-a înscris în Competiție, astfel:

 • Fiecare echipă va ține un pitch de maxim 5 minute în fața membrilor juriului și celorlalți participanți.Juriul va avea oportunitatea de a avea 5 minute de întrebări cu echipa respectivă iar acestia vor acorda echipei un punctaj, în raport cu criteriile de evaluare reglementate la art. 3.4.;
 • După ce fiecare echipă din cadrul programului va finaliza pitch-ul, juriul va evalua pitch-urile participanților în raport de criteriile de evaluare reglementate la art. 3.4. și va stabili câștigătorii în funcție de punctajul acordat.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica durata pitch-urilor și/sau a timpul acordat pentru întrebări și răspunsuri în etapa 1 și 2 de mai sus, cu condiția anuntării Participantilor finaliști prin email cu cel puțin 5 zile anterior desfășurării evenimentulul final.

3.8. Stabilirea câștigătorilor. Acordarea Premiilor.

Câștigătorii vor fi stabiliți și anunțați la data de 24 noiembrie 2018 în urma derulării procesului de mai sus
Organizatorii vor acorda următoarele premii:

 • Premiul 1 – se acordă Participantului care în urma procesului de mai sus întrunește cel mai mare punctaj;
 • Premiul 2 – se acordă Participantului care în urma procesului de mai sus întrunește al doilea cel mai mare punctaj;
 • Premiul 3 – se acordă Participantului care în urma procesului de mai sus întrunește al treilea cel mai mare punctaj;

Premiile vor fi acordate Participanților declarați câștigători în termen de cel mult 30 de zile calendaristice începând cu ziua următoare desfășurării evenimentului final Culturepreneurs, în baza semnării unui Acord privind utlizarea premiilor.
Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Paticipanților câștigători orice documente suplimentare care să dovedească îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și să descalifice orice Participant care nu pune la dispoziția Organizatorului documentele solicitate în termen de cel mult 10 zile calendaristice. Totodată, Organizatorul este în drept să descalifice orice Participant câștigător dacă se dovedește că acesta a furnizat orice informații incorecte sau inexacte pe parcursul Competiției și/sau că a încălcat prezentul Regulament și/sau legislația aplicabila și/sau dacă comportamentul acestuia este unul imoral.
În cazul în care un Participant declarat câștigător este descalificat, premiul se acordă următorului Participant în clasament.

4. Confidențialitate. drepturi de proprietate intelectuală și/sau alte drepturi comerciale

Prin elaborarea și transmiterea Aplicației de participare în cadrul Competiției, Aplicanții și Participanții conferă Organizatorului și partenerilor acestora (cu titlu gratuit, pe termen nelimitat în mod irevocabil și cu aplicabilitate în orice teritoriu) dreptul de a utiliza datele furnizate în cadrul Aplicației și/sau al sesiunilor de pitch-ing pentru promovarea Competiției, promovarea Organizatorului și/sau a partenerilor și/sau a altor evenimente care vor fi desfășurate de către aceștia (inclusiv imaginea și vocea reprezentanților Participanților, înregistrarea video a pitchurilor și denumirea Participanților și/sau a Business-urilor/Ideilor acestora). Acest amendament se aplică atât finaliștilor, cât și participanților ca spectatori/audiență la Culturepreneurs.
În acest sens, Organizatorul și partenerii acestuia, vor putea fără a se limita la: să aducă la cunoștința publicului cu titlu gratuit sau oneros, sub orice formă aleasă de Organizator, înregistrarea video a pitch-urilor Participanților, Evenimentul final Culturepreneurs în tot sau în parte, orice alte imagini sau înregistrări cu reprezentațiile Participanților pe durata Competiției; să scrie și să publice orice articol privind desfășurarea Competiției și privind Aplicația/pitch-urile Participanților etc.; să aducă la cunoștința publicului Participanții declarați câștigători, inclusiv valoarea premiilor câștigate; să folosească numele și imaginea Participanților și a asociaților/acționarilor acestora. Aceste drepturi vor fi exercitate de către Organizator și partenerii săi cu bună credință și în limite rezonabile.
Prin completarea și transmiterea Aplicației, precum și prin participarea la sesiunile de pitch, Participanții înțeleg și acceptă ca orice idei, comentarii sau sugestii incluse în formularul de participare nu sunt informații confidențiale. Totodată Participanții înțeleg și acceptă că orice altă persoană (inclusiv Organizatorul, Partenerii săi, ceilalți Participanți, membri juriului) pot dezvolta, poate au dezvoltat , sau sunt în curs de dezvoltare a unor proiecte similare sau identice. Pe cale de consecință, prin participare, Participanții renunță la orice pretenții legale care ar putea rezulta din sau sunt legate de Aplicația și/sau pitch-urile acestora.
În nicio situație Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător dacă o informație cuprinsă în Aplicația sau pitch-urile Participanților este folosită de o terță parte, inclusiv in sensul dezvoltarii unor business-uri similare.

5. Date cu caracter personal

Având în vedere că prin elaborarea și transmiterea Aplicației de participare în cadrul Competiției, Aplicanții conferă Organizatorului acces la o serie de date cu caracter personal, precum: nume, prenume, rol/funcție, expertiză pentru asociați/acționari persoane fizice ai acestora (persoane vizate), date de contact și/sau după caz alte tipuri de date cu caracter personal, Aplicanții declară că: au obținut în prealabil acordul persoanelor vizate pentru a pune la dispoziția Organizatorului datele cu caracter personal ale persoanelor vizate precum și pentru prelucrarea acestor date în condițiile prezentului Regulament.
Organizatorul este în drept să prelucreze aceste date în scopul evaluării Aplicațiilor și în orice alt scopuri legate de bună desfășurare a Competiției. Datele vor fi stocate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe toată durata desfășurării Competiției, precum și pe o perioadă ulterioară de 5 ani (având în vedere că Organizatorul are obligații legale și contractuale de a păstra în evidențele sale date privind modalitatea de desfășurare a Competiției, inclusiv cu privire la aplicații, jurizare, stabilirea câștigătorilor și atribuirea premiilor). La finalizarea acestei perioade datele vor fi șterse sau returnare Aplicanților, conform solicitării acestora.
Datele cu caracter personal vor putea fi divulgate membrilor juriului precum și altor persoane din echipa de organizare a competiției sau după caz partenerilor Organizatorului, în măsura în care aceste date sunt necesare pentru desfășurarea Competiției.
Organizatorul va respecta drepturile persoanelor vizate în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, în acord cu obligațiile legale care îi revin în acest sens.
Prezenta secțiune se completează cu prevederile legale în domeniul prelucrării datelor, ținând cont de faptul că Organizatorul acționează în calitate de Persoană împuternicită de Operator.

6. Limitarea răspunderii

Participanții înțeleg și acceptă că participă la Competiție pe propria răspundere. Organizatorul și partenerii acestuia nu sunt răspunzători pentru decizia Participanților de a participa la Competiție și nici pentru eventualele consecințe ale unei astfel de participări (nici pentru daune, vătămare corporală sau deces care ar putea apărea ca rezultat al participării la Competiție).
În orice situație în care răspunderea Organizatorul și a partenerilor săi ar putea fi angajată, aceștia nu răspund în nici un caz pentru beneficiul nerealizat de Participanți, pierderi de profit, clienți și alte asemenea.

7. Modificarea regulamentului de concurs. anularea competiției

Modificarea Regulamentului de concurs va fi efectuată numai în condiții excepționale, urmând ca Organizatorul să aducă la cunoștința Aplicanților/Participanților modificările cu cel puțin 3 zile înainte ca modificările să producă efecte. Orice modificare a prezentului Regulament se va putea efectua doar prin act adițional.
Organizatorul își rezervă dreptul de a anula Competiția pentru motive întemeiate, urmând ca într-o atare situație să anunțe Aplicanții/Participanții într-un termen rezonabil, în funcție de motivul anulării. În situația în care Competiția este anulată, Organizatorul nu va fi obligat să achite Aplicanților și/sau Participanților nici un fel de compensație pentru nici un motiv și în nicio situație, dacă motivele anulării Competiției sunt întemeiate.

8. Legea aplicabilă și instanța competentă

Prezentul document este redactat în limba română și va fi interpretat potrivit înțelegerii sensului termenilor săi în limba română.
Prezentul document este guvernat de legislația română incidentă. Orice litigiu derivat din desfășurarea Competiției se va supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

9. Alte dispoziții

Prezentul document a fost aprobat în data de 02.10.2018 și își va produce efectele începând cu data de 02.10.2018
Pentru orice neclarități referitoare la conținutul și interpretarea prezentului Regulament vă rugăm să contactați Organizatorul, folosind adresa de email: office@cccluj.ro